Air 7: Smith Mountain Lake

Air 7 got an aerial view of Smith Mountain Lake.